نوع ملک (الزامی)
زمینآپارتمانملک کلنگیسوله

درصورت انتخاب آپارتمان:

متراژ
کمتر از 300 مترمربع300 تا 500 مترمربع500 تا 1000 مترمربع1000 تا 5000 مترمربع5000 تا 10000 مترمربعبیشتر از 10000 مترمربع

نوع درخواست
خریدمشارکتاجاره