آموزش، ترویج و انتشارات

امروزه در دنيا تعامل ميان سياست‌هاي اقتصادي با شاخص‌هاي فناوري به خوبي قابل مشاهده است و رشد و توسعه فناوري زماني مطلوب است که رشد و توسعه اقتصادي را به همراه داشته باشد. از يك طرف ديگر در جامع‌ترين مطالعه‌اي که توسط لوين در 43 کشور به منظور بررسي تاثير توسعه سيستم‌هاي مالي بر رشد